iasiadopta

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE pentru persoane juridice

Subscrisa societate................................, cu sediul in................................, str........................ nr.........., sectorul/judetul...................................., telefon............................., inregistrata la Oficiul registrului comertului................................ sub nr........................, reprezentata de............................ in calitate de..........................................., legitimat cu BI/CI seria........ nr..................................., eliberat(a) de.................................... la data de.........................., se angajeaza sa adopte un numar de............................. caini,…

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE pentru persoane fizice

CONSILIUL LOCAL _____________________________________ Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan DECLARATIE-ANGAJAMENT nr. ___________/___________________ Subsemnatul(a) __________________, domiciliat(a) in _________________, str. ________________________________________ nr. ____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sc. _____, judetul/sectorul _______________, telefon ____________________, posesor/posesoare al/a…